O czasopiśmie

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) z polskich i zagranicznych ośrodków (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Serbia, Ukraina, Włochy – stan na rok 2019), zainteresowanych tematyką muzykologiczną.
 
Jest to pismo zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a ponadto z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji", co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje prawie 90 ekspertów - 69 polskich i 19 zagranicznych - z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych (szczegółowa lista dostępna jest w dziale "Recenzenci").

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 2353-7094 (do 2013 roku pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ").

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

 • Arianta,
 • BazHum,
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
 • EBSCO Publishing,
 • ERIH PLUS,
 • Google Scholar,
 • ICI Journals Master List (ICV 2019: 63.41),
 • PBN/POL-index,
 • RILM Abstracts of Music Literature.

About the Journal

"The Jagiellonian University Young Musicologists Quarterly" is a scientific journal created at the Institute of Musicology of Jagiellonian University in Cracow in 2008. The journal provides a discussion forum for young researchers (PhD scholars, PhD candidates, alumni, and students) from Poland and abroad (Austria, Belgium, Czechia, France, Georgia, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Serbia, Ukraine—up to 2019), who are interested in the subject of musicology.

The journal offers articles devoted to a variety of topics on musicology such as ethnomusicology, methodology, music theory, history of early and contemporary music, aesthetics of music, and reception of music. All the articles submitted for publication in the journal are peer reviewed (a double blind review process) for substantive assessment. Currently, almost 90 experts (69 from Poland and 19 foreigners) cooperate with the Editorial Staff; they are scholars working at leading Universities and Musical Conservatories (the detailed list is available in the column "Reviewers").

"The Jagiellonian University Young Musicologists Quarterly" was created on the initiative of a group of students headed by Agnieszka Kołtun. The journal is published by The Jagiellonian University Students' Scientific Society of Musicology. The journal has been registered in the National Library of Poland under the number ISSN 2353-7094 (until 2013 under the number ISSN 2080-3249 as „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ"—"The Jagiellonian University Musicology Students Quarterly").

The journal is indexed in the following databases:

 • Arianta,
 • BazHum,
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
 • EBSCO Publishing,
 • ERIH PLUS,
 • Google Scholar,
 • ICI Journals Master List (ICV 2019: 63.41),
 • PBN/POL-index,
 • RILM Abstracts of Music Literature.