Instrukcje dla autorów

 1. Do publikacji artykułów zaproszeni są doktorzy, doktoranci, absolwenci i studenci polskich i zagranicznych uczelni, zainteresowani tematyką muzykologiczną.
   
 2. Numery Kwartalnika nie są tematyczne. Terminy zgłaszania tekstów podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej czasopisma.
   
 3. Oryginalny, wcześniej niepublikowany tekst, pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 punktów z interlinią 1,5 wiersza, powinien mieścić się w przedziale 20-40 tys. znaków łącznie ze spacjami. Pozostałe wymogi edytorskie określa załącznik nr 1.
   
 4. Plik zgłoszony do redakcji powinien zawierać kolejno: tytuł polsko- i anglojęzyczny (bez imienia i nazwiska autora), abstrakt polsko- i anglojęzyczny (do 2000 znaków łącznie ze spacjami), listę 3-5 słów kluczowych w obu językach, treść artykułu oraz bibliografię.
   
 5. W osobnym pliku należy umieścić imię i nazwisko autora wraz z afiliacją oraz notą biograficzną (do 500 znaków ze spacjami).
   
 6. Oba pliki, zawierające wszystkie w/w elementy, należy nadesłać w formacie DOC lub DOCX na adres redakcja.kmm.uj@gmail.com
   
 7. Ewentualne grafiki prosimy przesłać w osobnych plikach w formacie: PDF, TIFF lub JPG (o minimalnej rozdzielczości 300 dpi), umieszczając je jednak także w pliku tekstowym.
   
 8. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Kolegium Redakcyjnego artykuł zostaje skierowany do recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie afiliowanych poza jednostką, z którą związany jest autor artykułu. Zastosowana zostaje procedura recenzyjna realizująca zasady poufności i anonimowości (tzw. double-blind review). Każdy tekst jest recenzowany według formularza, którego wzór określa załącznik nr 2.
   
 9. Pełen proces recenzyjny trwa około dwóch miesięcy. Tekst zaopiniowany pozytywnie, po naniesieniu przez autora ewentualnych zmian zasugerowanych przez recenzentów, zostaje następnie poddany korekcie językowej i technicznej. Łączny czas od zamknięcia naboru artykułów dla danego numeru do jego publikacji wynosi średnio cztery miesiące.
   
 10. Akceptacja przez autora ostatecznej wersji jest równoznaczna ze zgodą na publikację tekstu oraz z udzieleniem wydawcy bezpłatnej licencji niewyłącznej na wydanie tekstu w formie elektronicznej i papierowej.

 

Załączniki:
 1. Wymogi edytorskie
   
 2. Formularz recenzji
 
 

Instructions for Authors

 1. PhD scholars, PhD candidates, graduates and students of the universities in Poland and abroad, who are interested in musicological issues, are welcomed to publish the articles.
   
 2. Issues are not thematic. Deadlines for submission are announced on the website of the journal.
   
 3. The original, previously unpublished text should be written in Times New Roman font, 12-point, spacing of 1.5 lines, of between 20,000 and 40,000 characters with spaces. The remaining editorial criteria are provided in Enclosure 1.
   
 4. The file submitted to the editorial office should contain the following: a title in English (without the author's name and surname), an abstract in English (up to 2000 characters with spaces), a list of 3-5 keywords, the content of the article and an enumerative bibliography.
   
 5. The author's full name, affiliation and a bio note (up to 500 characters with spaces) should be included in a separate file.
   
 6. Both files containing all mentioned elements should be sent in one of the following formats: DOC or DOCX to redakcja.kmm.uj@gmail.com
   
 7. Graphics, charts etc. should be attached separately in one of the following formats: PDF, TIFF or JPG format (minimum resolution is 300 dpi); they should be placed in a text file too.
   
 8. The Advisory Board reserves the right to decide not to send a paper for review if, in their judgement, the paper does not meet academic standards. For each paper two independent reviewers are appointed, both of them are specialists in the given field, affiliated to institutions different from the author's institution. The authors and reviewers are not informed about each other's identity (a double blind review process). Each text is reviewed in accordance with the form accessible as Enclosure 2.
   
 9. The full process of reviewing takes circa two months. Once the paper has received positive reviews, and suggested changes have been made by the Author, it later becomes subject to proofreading. The total time from the closure of application for the given issue to its publication usually takes circa four months.
   
 10. Acceptance of the final version of the paper by the Author means the publisher is given free of charge and non-exclusive licence to release the text in electronic and paper form.

 

Enclosures:
 1. Editorial Requirements
   
 2. Article Review Form